Recycling

Bitumen is een van de meest gerecyclede bouwgrondstoffen in de wereld. Anders dan bij andere dakbedekkingen wordt oude bitumen dakbedekking daadwerkelijk ingezameld en verwerkt tot een recyclaat dat wordt toegepast in nieuwe dakbedekking. De leden van ProBitumen werken samen aan het optimaliseren van het recyclingproces van inzameling en verwerking van oude bitumen dakbedekking en dragen zo bij aan het sluiten van de kringloop.
Op dit moment is nog niet alle oude bitumen dakbedekking geschikt voor recycling in hoogwaardige nieuwe dakbedekking. Bij bijvoorbeeld verkleving met andere materialen zoals EPDM of contaminatie met oude teerhoudende lagen kan oude dakbedekking onbruikbaar zijn. Door de toegenomen kwaliteit van de bitumen dakbedekking en de mechanische bevestiging van de onderlagen op de ondergrond zal de beschikbaarheid van bruikbare oude bitumen dakbedekking de komende decennia toenemen.

Circulair bouwen

Met bitumen dakbedekking lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Bitumen is een recyclebare grondstof die vrijkomt bij de sloop van gebouwen. Mits niet verontreinigd met EPDM, asbest of teer kan de oude dakbedekking worden verwerkt in nieuwe dakbanen van een zelfde kwaliteitsniveau als met primaire bitumen.

De leden van ProBitumen zetten zich in om dat proces te optimaliseren, zowel logistiek als productietechnisch. Die intentie is bekrachtigd door de ondertekening van het Grondstoffenakkoord tijdens het Management Symposium van 2017.